سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه رازی کرمانشاه

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
توجه: لطفا براي استفاده از رزرو اينترنتي از مرورگر Google Chrome استفاده نمائيد.----- نام کاربري شماره دانشجويي وياپرسنلي تعريف شده درسيستم اتوماسيون مي باشدورمزعبورجهت تمامي دانشجويان جديدالورودشماره 7رقمي پشت کارت دانشجويي مي باشد.پس ازورودبه صفحه رزروحتما به راهنماي شماره سلف سرويسها زير صفحه رزرو دقت کنيد ،براي رزروابتداروي برنامه غذايي هروعده کليک نموده پس ازانتخاب غذاي موردنظرشماره هر سلف را بايددرداخل کادر مربوط به سلف وارد نماييد وسپس روي دکمه تائيددرپايين صفحه کليک نمائيد.__براي انصراف يک وعده غذايي بايددرداخل کادر مربوط به تعداد عدد 0 را وارد نموده وبرروي دکمه تائيدکليک نمائيد(راهنماي استفاده ازاين نرم افزاردرکانال سروش معاونت داشجويي به ادرس sa_razi_uni@ موجود مي باشد) راهنماي سلف سرويسها: سلف سرويس پرديس واقع باغ ابريشم ،پرديس دانشگاه ،پشت کتابخانه مرکزي وامکان سروناهار براي اعضاءمحترم هيئت علمي ،کارکنان ،دانشجويان تحصيلات تکميلي وتمامي خواهران دانشجومقطع کارشناسي فراهم مي باشد،وعده شام سلف سرويس پرديس مخصوص خوهران دانشجوساکن درخوابگاه کوثر1 بوده ودردرساعت توزيع شام درخوابگاه کوثر1 توزيع مي گردد. __سلف سرويس مرکزي واقع درخوابگاه شهيداشرفي وامکان استفاده براي تمامي برادران دانشجوکليه مقاطع تحصيلي فراهم مي باشد.__سلف سرويس علوم اجتماعي واقع دردانشکده علوم اجتماعي وامکان سروناهار جهت اعضاءمحترم هيئت علمي،کارکنان وتمامي دانشجويان کليه مقاطع تحصيلي وسروشام فقط برادران دانشجوکليه مقاطع تحصيلي فراهم مي باشد.__سلف سرويس کشاورزي واقع درپرديس کشاورزي وامکان سروناهار جهت اعضاءمحترم هيئت علمي،کارکنان وتمامي دانشجويان کليه مقاطع تحصيلي وسروشام فقط برادران دانشجوکليه مقاطع تحصيلي فراهم مي باشد.__سلف سرويس دامپزشکي واقع دردانشکده دامپزشکي وامکان سروناهار جهت اعضاءمحترم هيئت علمي،کارکنان وتمامي دانشجويان کليه مقاطع تحصيلي فراهم مي باشد.__سلف سرويس هاي کوثر،شهيدبهشتي ،مفتح وخوابگاه حضرت زينب مخصوص خواهران دانشجوتمامي مقاطع بوده وامکان توزيع وعده شام دراين سلف سرويس هادرساعات توزيع فراهم مي باشد.____****دقت گرددکه وعده رزروشده درهرسلف سرويسي درهمان سلف سرويس توزيع مي گرددوامکان جابجايي24 ساعت قبل ازتوزيع توسط خودشخص درسايت اتوماسيون فراهم مي باشد.***
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.335